REGULAMIN​ ​zawodów​ ​strzeleckich​ ​–​ ​karabin​ ​dynamiczny
ZKS​ ​Warszawa

1.​ Cel​ zawodów:​ umożliwienie współzawodnictwa z broni długiej strzelcom dynamicznym oraz popularyzacja dynamicznego strzelectwa sportowego

2. Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu zawodów w poszczególnych miesiącach. Informacja o zmianie publikowana będzie na oficjalnej stronie internetowej ZKS (​ www.zks.waw.pl​ ).

3. Opis konkurencji:
Zawody obejmują strzelanie z karabinu centralnego zapłonu do tarcz i celów metalowych zgodnych ze standardem IPSC. Na każdych zawodach tor będzie skonfigurowany odmiennie i wymagać będą oddania max. 20 strzałów. W przypadku braku takich celów organizator zastrzega sobie możliwość korzystania z celi zastępczych podczas całych zawodów.

4. Punktacja:
- zgodnie z przepisami IPSC minor tarcza mini IPSC trzy pola: A (5 pkt), C (3 pkt), D (1pkt),
- koło lub cel metalowy: 5 pkt (przy czym cel zastępczy w postaci koła punktowany jest tylko raz),
- brak trafienia: -10pkt,
- nie ostrzelanie celu: -10pkt,
Wynik zawodnika (factor) oblicza się dzieląc sumę zebranych punktów przez uzyskany czas w sekundach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) - wynik podawany jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wygrywa ten zawodnik, którego wynik będzie najwyższy.

5. Dopuszczona broń: karabin centralnego zapłonu na nabój pośredni z wyłączeniem amunicji typu magnum, mechaniczne lub optyczne przyrządy celownicze.

6. Procedura strzelania:
zostanie przedstawiona podczas briefing'u przez sędziego. Przy czym będzie wymagać maksymalnie 2 magazynków załadowanych dziesięcioma nabojami każdy.

Kary - o ich nałożeniu decyduje sędzia:
- za niebezpieczne zachowanie: dyskwalifikacja
- za niezastosowanie się do procedury strzelania: kara proceduralna –10 pkt. za każdy strzał oddany z
naruszeniem procedury strzelania.
W sprawach spornych sugerowane jest zastosowanie regulaminu IPSC.

7. Bezpieczeństwo: obowiązują wszystkie zasady bezpieczeństwa stosowane w strzelectwie dynamicznym oraz regulamin strzelnicy i osi na której prowadzone jest strzelanie konkurencji.
Zwraca się uwagę w szczególności na:
- kąty bezpieczeństwa, które mogą zostać dodatkowo zawężone wg zaleceń regulaminu osi;
- podczas przemieszczania się, usuwania zacięć, zmian magazynków i wszelkich innych czynności obsługowych związanych z bronią, palec strzelający zawodnika musi w sposób jednoznaczny znajdować się poza kabłąkiem spustu a broń musi być skierowana w kierunku kulochwytu głównego.

8. Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów do godz. 13:00

9. Klasyfikacja i ranking: zawodnicy klasyfikowani są w dwóch klasach - broń z przyrządami celowniczymi mechanicznymi (Semi Auto Standard) oraz celownikami optycznymi i optoelektronicznymi (Semi Auto Open).
Na końcową klasyfikację (po ostatnich zawodach grudniowych) składa się suma punktów procentowych z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.
Ostatnie zawody w grudniu kończą całoroczny cykl zawodów. Rozdanie nagród, dyplomów i pucharów odbędzie się w czasie zawodów powszechnych w styczniu następnego roku. W ramach rankingu - nagrody: sześciu najlepszych strzelców w rankingu otrzyma dyplomy. Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3, wręczone będą puchary i upominki.


10. Organizator zawodów:
ZKS Warszawa
Warszawa, ul. Marymoncka 42 tel. 022 834 41 08
Zawody prowadzą pracownicy i sędziowie ZKS

11. Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): startowe w zawodach dynamicznych

12. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00 - zawody trwają do godz. 14:00

13. Ochrona danych osobowych

Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.