Regulamin zawodów Pistolet i Rewolwer Obronny

1. CEL ZAWODÓW      

a) doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej
b) popularyzacja strzelectwa
c) integracja członków ZKS Warszawa i środowiska strzeleckiego.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Strzelecki ZKS Warszawa
Adres: ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
Telefon: +48 (22) 834 41 08
Strona internetowa: http://www.zks.waw.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW        

Zgodnie z kalendarzem zawodów Stowarzyszenia Związkowy Klub Strzelecki Warszawa, na strzelnicy ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

4. PROGRAM ZAWODÓW

Zawody rozgrywają się od godziny 9:00 do 19:00.
Zawodnicy startują w kolejności przybycia na tor, jednakże zgodnie z czasem na zakupionej metryczce. Dopuszczalne jest przeprowadzenie pre-matchu w dniu poprzedzającym zawody główne. Pre-match jest rozgrywany od godziny 17:00 do 19:00.

5. UCZESTNICTWO

Zawodnicy znający przepisy Pistolet i Rewolwer Obronny. Klub nie udostępnia broni obiektowej.

6. KLASYFIKACJA

Indywidualna po każdych zawodach oraz roczny ranking dla danego roku kalendarzowego.
Wynik w rankingu to suma najlepszych względnych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.
W przypadku remisu wyżej zostaje sklasyfikowany zawodnik, który więcej razy uzyskał wyższy wynik na zawodach, na których startowali obaj zawodnicy. W wypadku dalszego remisu rozstrzygające będą wyniki zawodów niezaliczanych do rankingu na identycznych zasadach jak powyższe.

7. NAGRODY   

Nagrody przyznawane są po zamknięciu rankingu rocznego.
Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 6 zawodnicy otrzymują dyplomy.
Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3 wręczone będą puchary i upominki.

8. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

Zawodnicy rejestrują się do zawodów kupując metryczkę strzelecką w kasie Klubu.
Sprzedaż rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy tygodnia w którym rozgrywane są zawody i kończy w dniu zawodów o godzinie 17:00. Łączna ilość metryczek jest ograniczona, a o ilości decyduje Kierownik Zawodów.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

Zgodnie z cennikiem zawodów

10. SPRAWY RÓŻNE

Zawody według przepisów Pistolet i Rewolwer Obronny.
Klasy sprzętowe: Pistolet Standard, Pistolet Dużego Kalibru, Pistolet Compact, Pistolet Subcompact, Rewolwer.
Minimalna łączna ilość strzałów: około 50
Kąty bezpieczeństwa: Górny kąt bezpieczeństwa ograniczony do górnej krawędzi przechwytywacza.

11. Ochrona danych osobowych

Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.