ZAWODY "Take care of your safety" – level 1 Pistolet

 REGULAMIN ZAWODÓW:

CEL ZAWODÓW  
- propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego
- sprawdzenie, doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,
- konsolidacja środowiska strzeleckiego
- wyłonienie najlepszych strzelców
 
ORGANIZATOR ZAWODÓW  
Związkowy Klub Strzelecki Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
Sekcja dynamiczna :  kierownik sekcji Piotr Bojanowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
Termin: 23-24.11.2019r; w godz.15:00 – 19:00 ( ostatni strzał musi paść najdalej 18:59)
Miejsce: Oś dynamiczna Związkowego Klubu Strzeleckiego Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

PROGRAM ZAWODÓW  
W trakcie III zawodów "Take Care of Your Safety vol.III  - ZKS Night Madness" 23-24.11.2019r. rozegrane zostanie 3 scenariusze strzeleckie .  
UCZESTNICTWO  
W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający aktualną licencję PZSS oraz pozwolenie na broń.
KLASYFIKACJA  
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdego rodzaju użytej broni
– pistolet / rewolwer,
– PCC  / P.M.
Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach).
ZGŁOSZENIA I OPŁATY
Dopuszczamy start w każdej kategorii użytkowanej broni , tj. zawodnik musi zarejestrować się na każdą kategorie broni oddzielnie.

Zgłoszenia tylko poprzez wypełnienie formularza : https://forms.gle/MCPARq2FZWejVNdu7 i wpłacenie startowego na konto  ZKS Warszawa nr: Bank Millenium 94 1160 2202 0000 0000 2939 1470   z dopiskiem:                               „zawody 23-24.11.2019 data:…….. godz………”
lub uiszczenie opłaty bezpośredni w sekretariacie klubu  ZKS Warszawa.
Ilość miejsc ograniczona do 20 zawodników na dzień, 5 na dnągodzinę
O możliwości startu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. Uczestnik po rejestracji ma 2 dni na dokonanie wpłaty. Brak uiszczenia opłaty powoduje usunięcie  z listy startowej. Po potwierdzeniu opłaty zawodnik otrzyma informację pocztą elektroniczną potwierdzającą start w danej godzinie w raz z regulaminem zawodów.
Koszt startowego – 200 pln. (za pojedynczy start w wybranej kategorii) .
Zwrot kosztów może nastąpić tylko w przypadku gdy zawodnik nie wystartuje w zawodach z winy organizatora. Pozostałe przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
Zakończenie rejestracji 20.11.2019r.

SPRAWY RÓŻNE  
UWAGA: jeśli ktoś się spóźni na swój “przebieg” lub nie stawi się w wyznaczonym czasie a będzie chciał strzelić będzie musiał czekać aż w następnym przebiegu będzie wolne miejsce lub strzeli ostatni zawodnik z przebiegu. Jednak organizator nie gwarantuje takiej możliwości. Ostatni strzał w zawodach może paść ok.godz.18:59 .
Start w dniu zawodów bez wcześniejszej rejestracji może się odbyć za zgodą organizatora – koszt takiego startu wynosi 300 pln . Start będzie możliwy tylko w wypadku gdy będą wolne miejsca.
Nie przewiduje się listy rezerwowej .  
Kolejność startowa nie podlega to oprotestowaniu.
Zagadnienia nie ujęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów indywidualnie

REGULAMIN TECHNICZNY ZAWODÓW
Przepisy bezpieczeństwa
Każdy zawodnik po przez przystąpienie do zawodów zobowiązuje się do stosowania postanowień regulaminu i oświadcza że zapoznał się z jego treścią.
Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy oraz zasad bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na strzelnicy.
Każdy zawodnik w czasie briefingu będzie miał możliwość zadania pytania w celu rozwiania wszelkich wątpliwości co do przebiegu .
Broń musi pozostawać w stanie rozładowanym podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej zawodów (startu). Zasada ta obejmuje także atrapy amunicji, amunicję ćwiczebną i ślepą oraz łuski.
Uczestnicy zawodów mają obowiązek posiadać przy sobie kabury do przenoszenia broni krótkiej oraz mocowania umożliwiające przenoszenie broni długiej wraz z ładownicami do magazynków do tych broni.
Pistolety/Rewolwery, Pistolety Maszynowe Semi-auto (PM) lub karabinki PCC muszą być przenoszone (poza rejonem zawodów) w pudełkach, pokrowcach albo w kaburach. Dozwolone jest poruszanie się po obiekcie z bronią krótką w kaburze, P.M. w kaburze lub pokrowcu, PCC w pokrowcu tylko w stanie rozładowanym bez podpiętego magazynka. Dodatkowo P.M. oraz PCC z włożoną do komory nabojowej flagą bezpieczeństwa – zgodnie z regulaminem obiektu.
Na torze, w pozycji startowej - Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
W strefie bezpieczeństwa (Safety Area) zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie. W strefie bezpieczeństwa nie można posługiwać się żadną amunicją. Zakaz ten dotyczy także załadowanych magazynków, atrap amunicji, amunicji ćwiczebnej oraz łusek.
Odkładanie broni: Podczas przebiegu na torze może nastąpić sytuacja wymagająca odłożenia broni ( sytuacja awaryjna np. spadną okulary ochronne itp. ) lub ponownego schowania do kabury. Odkładanie lub chowanie broni ma się odbywać w sposób bezpieczny. Ocena wykonania tej czynności jest w gestii sędziego prowadzącego.
Kąty bezpieczeństwa – zgodnie z przepisami strzelnicy . Ocena czy kąty zostały zachowane pozostaje w gestii prowadzącego przebieg sędziego .

Punktacja
Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach).
Ostrzelanie prawidłowe celu, to trafienie przynajmniej 2 krotne w cel papierowy/ korpus manekina (od góry szyi do nóg) lub jednokrotnie w głowę. Przestrzeliny muszą być pełnowymiarowe.
Kary nakładane są w następujący sposób:
Jedna przestrzelina– cel niezneutralizowany = 10 sekund
Brak jakiejkolwiek przestrzeliny po ostrzelaniu tarczy, nietrafienie celu, (za brak każdej przestrzeliny) (MISS) = 100 sekund
Nieostrzelanie celu = 100 sekund za każdy nieostrzelany cel (plus kara za brak przestrzeliny)
Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) (NS) = 200 sekund za każdy cel
Widoczność broni krótkiej oraz wyposażenia karany będzie procedurą 2000 sekund przy każdym rozpoczęciu toru, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
Kara proceduralna = 50 sekund (wielokrotnie podczas przebiegu) w wypadku kiedy jego zachowanie/pokonanie toru powodowało by niepotrzebne wystawianie się na „zagrożenie” (obowiązuje zachowanie taktyczne): brak zaskoczenia „przeciwnika/celu”, brak wykorzystania zasłon i przesłon, brak załadowania broni i próba ostrzelania przeciwnika itp. . Latarka i cały dodatkowy osprzęt może być aktywny (włączony) tylko w momencie oddawania strzału – bez względu na warunki i widoczność celu.

Dyskwalifikacja:
-Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów
-Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie,
-Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za posiadanie załadowanej broni w sytuacji innej niż udział w przebiegu po wyraźnej komendzie (punkt nr 8 reg.)  i pod bezpośrednim nadzorem głównego sędziego lub sędziego prowadzącego.
-Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za posługiwanie się strefie bezpieczeństwa amunicją, załadowaną bronią, atrapami amunicji, amunicją ćwiczebną, łuskami lub załadowanymi magazynkami.
-Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za skierowanie wylotu lufy w jakąkolwiek część ciała podczas przebiegu (za wyjątkiem pobierania i chowania broni do kabury) oraz w wypadku złamania kątów bezpieczeństwa ( podlega to ocenie przez sędziego prowadzącego)
- Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za nie sportowe zachowanie.
-Zabrania się utrwalania przebiegu torów przy użyciu urządzeń elektronicznych lub innych bez otrzymania zgody od organizatora – nie zastosowanie się może skutkować dyskwalifikacją.
-Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
Odwołania
Decyzje podejmowane przez sędziego prowadzącego/głównego są decyzją ostateczną. Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikację.
Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego na torze, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony. Sędzia główny podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję.
Tematy sporne nie zawarte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny . Nie podlegają one oprotestowaniu .Broń i wyposażenie
Broń krótka: pistolet / rewolwer centralnego zapłonu, pistolety maszynowe semi-auto (PM), karabinki PCC
Kategorie sprzętowa : pistolet/rewolwer ; PM/ PCC
Wyposażenie
Pistolet/Rewolwer : kabury i wyposażenie
Zawodnik musi posiadać broń krótką wraz z kaburą oraz przynajmniej jedną ładownicę na magazynek do broni krótkiej.
Kabura do broni krótkiej musi zapewnić jej skryte noszenie. Broń krótka, zapasowe magazynki do niej oraz dodatkowe wyposażenie (latarka) mają nie być widoczne w momencie rozpoczęcia przebiegu toru. „Widoczność” broni krótkiej na starcie karany będzie procedurą 2000 sekund przy każdym rozpoczęciu toru, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
PM/PCC: wyposażenie
Wszelkie wyposażenie ma być przenoszone w sposób niewidoczny. Jeżeli jakiekolwiek wyposażenie, jak latarki nie zintegrowane z bronią , ładownice itp. będą widoczne przy rozpoczęciu przebiegu, skutkować będą karą proceduralną w wysokości 2000 sekund.
Reshooty i ustawienie toru
Reshoty nie są przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami samodzielnie.
Ustawienie celów na danym torze może ulec zmianie tak aby zawodnik był wypełni „zaskoczony” sytuacją wynikającą z opisu toru – rozmieszczeniem celów
Zawodnik zapoznaje się tylko z opisem toru/scenariuszem podczas briefingu i nie ma możliwości zapoznania się z torem przed startem.

Pokonywanie torów
Zawodnicy są dzieleni na zespoły .  
Zawodnicy, przystępujący i uczestniczący w zawodach, winni być zdolni do wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego.
Przed startem zawodnik zapozna się ze scenariuszem zadania – brak możliwości zapoznania się z torem. Każdego zawodnika obowiązuje dyskrecja tak aby inni też mogli być zaskoczeni zastaną sytuacją na torach.
Każdy zawodnik może otrzymać karę proceduralną - wielokrotnie podczas przebiegu, w wypadku kiedy jego zachowanie/pokonanie toru powodowało by niepotrzebne wystawianie się na „zagrożenie”  - obowiązuje zachowanie taktyczne. Decyzja podejmowana jest przez sędziego na torze lub w innym przypadku decyzję podejmuje sędzia główny po wysłuchaniu stron.
Komendy i procedury na torze
Przebieg toru rozpoczyna się po sygnale timer’a , kończy się po ostaniem strzale. Chyba że opis toru będzie stanowił inaczej.
Na komendę „Przygotuj się”, zawodnik przygotowuje się do startu zgodnie z opisem toru . Sędzia na torze  bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem broni .
Komenda „Stop”: Każda osoba będąca na osi w przypadku zaistniałego zagrożenia może wydać komendę „Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
Komenda „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia broń” - Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi pokazać swoją broń z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni.
Sprawy różne
Organizator układa listy startowe ( według zgłoszenia), nie podlega to oprotestowaniu.
Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego.
Zagadnienia nie ujęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów indywidualnie