REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW
W STRZELANIU Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ
O PUCHAR PREZESA ZWIĄZKOWEGO KLUBU STRZELECKIEGO

1. Cel zawodów
• popularyzacja sportu strzeleckiego 
• popularyzacja strzelectwa z broni historycznej czarnoprochowej odprzodowej i jej replik 
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej 
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych 
• wyłonienie najlepszych zawodników

2. Terminy zawodów
• według rocznego kalendarza zawodów klubowych ZKS Warszawa 
• Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00. (I–IV – Edycje Pucharu Prezesa), Zawody trwają do godz. 14.15.
• Rozpoczęcie finału godz. 10:00. (V – Finał Pucharu Prezesa)  

3. Organizator zawodów
• ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, tel. 22 834 41 08. 
• Zawody prowadzą pracownicy i sędziowie ZKS. 
• Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): według cennika.

4. Konkurencje
- broń krótka: 

• Kuchenreuter (MLAIC nr 6), pistolet kapiszonowy 25 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach. 
– broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany, 
– przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką, 
– amunicja: okrągła kula, 
– tarcza ISSF 20/50, 
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

• Mariette (MLAIC nr 12), rewolwer 25m – konkurencja rozgrywana tylko replikami. 
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, 
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału, 
– tarcza ISSF 20/50, 
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

• Cominazzo (MLAIC nr 5), pistolet skałkowy gładkolufowy 25 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach. 
– broń – dowolny pistolet jednostrzałowy gładkolufowy skałkowy, o minimalnym kalibrze 11 mm 
– przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, 
– tarcza ISSF 20/50, – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

• Pistolet/Rewolwer dowolny (non MLAIC), pistolet, rewolwer kapiszonowy 25 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach. 
– broń – rewolwer kapiszonowy, pistolet kapiszonowy, skałkowy lub lontowy z lufą gwintowaną lub gładką, replika lub konstrukcja współczesna. 
– amunicja: okrągłe kule lub stożkowymi pociskami. 
– przyrządy celownicze dowolne, 
– tarcza ISSF 20/50, 
– postawa stojąc, dozwolone strzelanie z jednej ręki lub oburącz, odległość 25 metrów. 

• Donald Malson (MLAIC nr 23), rewolwer 50m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach. 
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, repliki lub oryginały 
- przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału, 
- tarcza ISSF 20/50, – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów. 

• Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC), pistolet kapiszonowy 50 m. Polska konkurencja narodowa, konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach 
– broń - dowolny jednostrzałowy pistolet, 
– przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
– amunicja : okrągła kula, 
– tarcza ISSF 20/50, 
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

5. Konkurencje 
 broń długa: 

• Vetterli (MLAIC nr 15), karabin kapiszonowy 50 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach, 
– broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy, 
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, 
– tarcza ISSF 20/50, 
– postawa stojąc, odległość 50 metrów. 

• Pennsylvania (MLAIC nr 36), karabin skałkowy 50 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach. 
– broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana, 
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, 
– amunicja : okrągła kula , 
– tarcza ISSF 20/50, 
– postawa stojąc. 

• Lamarmora (MLAIC nr 37), karabin kapiszonowy 50 m
– broń:
wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)
– przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)
– pocisk – zgodny z epoką i modelem broni
– czyszczenie – nie dozwolone
– lejek – wyłącznie krótki
– tarcza – ISSF 20/50
– postawa – stojąc.

• Miquelet (MLAIC nr 1), skałkowy karabin wojskowy 50 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach. 
– broń - wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy, 
– przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny, 
– tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów, 
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

6. W każdej konkurencji oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin spośród 13 możliwych.

7. Uczestnictwo: 
posiadacze broni czarnoprochowej spełniający wymogi niniejszego regulaminu i regulaminu strzelnicy. 
Startujący zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad "Szczególnych Przepisów Bezpieczeństwa".

8. Klasyfikacja i ranking Pucharu: 
odrębna klasyfikacja i ranking w poszczególnych konkurencjach. Do rankingu brane są trzy najlepsze wyniki z poszczególnych rund.

FINAŁ PUCHARU PREZESA
V Edycja – Finał Pucharu Prezesa (zawody nie są rozgrywane). Do finału Pucharu kwalifikuje się minimum 4 a maksimum 5 zawodników z najlepszymi wynikami z trzech edycji w każdej konkurencji. 
W przypadku równej liczby zdobytych punktów, rozgrywana jest dogrywka pomiędzy zawodnikami o wejście do finału. 

W finale zawodnicy po komendzie „Start” mają 75 sekund na oddanie strzału. Po każdym strzale finałowym, zawodnik z najgorszym wynikiem odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku identycznego rezultatu, następuje dogrywka aż do rozstrzygnięcia. 

W finale Pucharu ZKS w konkurencjach Kuchenreuter, Mariette, Cominazzo, Donald Malson oraz Pulaski obowiązuje sportowa pozycja strzelecka (strzelanie z jednej ręki). 
W finale Pucharu ZKS w konkurencji Pistolet/Rewolwer Dowolny dopuszczone jest strzelanie z jednej ręki lub oburącz. W przypadku identycznego rezultatu nie przewiduje się preferencji dla strzelającego z jednej ręki, następuje dogrywka aż do rozstrzygnięcia. 

Warunkiem przeprowadzenia finału w każdej z konkurencji jest uczestnictwo co najmniej czterech zawodników startujących w minimum trzech edycjach Pucharu Prezesa ZKS. 
Dla finalistów w poszczególnych konkurencjach przewidziane są nagrody: za miejsca I-III puchary i dyplomy, za IV-V dyplomy. 

REGULAMIN KONKURENCJI CZARNOPROCHOWYCH 
1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa. 
2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań. 
3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta). 
4. Komendy: 
a. początek konkurencji: „START” 
b. przerwanie ognia: „STOP” 
c. koniec konkurencji: „STOP” 
5. Każdy strzelec ma jedną tarczę, do której oddaje 13 strzałów w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat. 
6. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji. 
7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie. 
8. "Biały strzał" - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu. 
9. W trakcie trwania konkurencji dozwolone jest czyszczenie broni. 
10. Dozwolone jest używanie lejka. 
11. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony do wyniku w zawodach. 
12. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów. 
13. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin. 
14. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero. 
15. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości. 
16. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny w tej samej odległości od środka celu – liczy się strzały następne w odległości od centrum tarczy. 
17. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja). 
16. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy ISFF lub MLAIC.  

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 
• widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich; 
• dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu; 
• dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych. 
• kapiszony – dozwolone są kapiszonowniki; 
• podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu; 
• obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną); 
• zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, naciągniętym kurkiem lub podsypaną panewką; 
• obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia; 
• podczas zawodów zabronione jest próbowanie zapłonu przy pomocy kapiszonów/podsypki lub ładowanie broni przed komendą "START"; 
• zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu; 
• każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie "STOP": zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami; 
• wystrzelenie po komendzie „STOP” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania w trakcie trwania konkurencji, powoduje dyskwalifikację zawodnika; 
• każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia; 
• broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; 
• repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji; 
• nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego; 
• w przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań; 
• jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.