REGULAMIN
otwartych zawodów strzeleckich1. Cel zawodów: umożliwienie członkom klubu ZKS Warszawa współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Klubu oraz Gości ZKS Warszawa.

2. Termin zawodów: zawody zorganizowane są w formie 12 comiesięcznych edycji. Dokładne terminy, oraz rozgrywane w tych terminach konkurencje, zostaną podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów na stronie ZKS Warszawa (www.zks.waw.pl).
Godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów: określona w ogłoszeniu o terminie zawodów i kalendarzu zawodów ZKS Warszawa.

3. Konkurencje:

3.1 Karabin dowolny - Kdw10
• pozycja leżąc,
• odległość 50 m,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF,
• nabój .22lr lub .22short,
• 8 min. czas przygotowawczy i strzały próbne
• 10 strzałów ocenianych, czas: 10 min.

3.2 Pistolet sportowy cz. szybka - Psz10
• odległość 25 m
• tarcza zgodna z przepisami ISSF (Psz-25m)
• nabój .22lr lub .22short,
• tarcza obrotowa w cyklu 10sek. (3 sek. tarcza widoczna + 7 sek. tarcza zamknięta)
• 5 strzałów próbnych – 50 sek. (5 cykli)
• pozycja w gotowości: ręka opuszczona nieruchomi pod kątem 45st.
• 2 serie oceniane po 5 strzałów (2serie po 5 cykli)

3.3 Pistolet standard - Pstd15
• odległość 25 m
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2
• nabój .22lr lub .22short,
• tarcza obrotowa
• 5 strzałów próbnych – 150 sek.
• pozycja w gotowości: ręka opuszczona nieruchomi pod kątem 45st.
• 3 serie oceniane po 5 strzałów czasy odpowiednio: 150sek., 20sek. i 10sek.

3.4 Pistolet sportowy klasa popularna - Psp10,
• odległość 25 m,
• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2
• nabój .22lr lub .22short,
• 5 strzałów próbnych, czas 5 min.,
• 10 strzałów ocenianych, czas 10 min.

3.5 Pistolet centralnego zapłonu klasa popularna - Pcz10,
• odległość 25 m,
• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF,
• nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto)
• 5 strzałów próbnych, czas 5 min.,
• 10 strzałów ocenianych, czas 10 min.
• przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38)

3.5.1 Pistolet maszynowy centralnego zapłonu klasa popularna - PMcz10, 
• odległość 25 m,
• broń - pistolet maszynowy z mechanicznymi przyrządami celowniczymi,
• dopuszcza się kolby, chwyty i konwersje do zwykłych pistoletów centralnego zapłonu,
• tarcza TS-2,
• nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto)
• 5 strzałów próbnych, czas 5 min., 
• 10 strzałów ocenianych, czas 10 min. 
• przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38)

3.6 Karabin centralnego zapłonu 5z8 (Kcz5z8),
• odległość 50 m,
• pozycja siedząca,
• karabin może być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią,
• przyrządy celownicze mechaniczne – niedozwolenie są przyrządy optyczne i optoelektroniczne,
• 2 tarcze, zgodna z przepisami ISSF do strzelań karabinowych na 50m,
• po 4 strzały do każdej z tarcz,
• 8 strzałów – 5 najlepszych ocenianych w czasie 8 minut,
• przestrzeliny oceniane są kalibrem 8mm.

3.7 Karabin snajperski b.z. - Ksn50
• odległość 50 m,
• pozycja leżąca,
• karabin bocznego zapłonu być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią,
• przyrządy celownicze – optyczne lub optoelektroniczne (luneta, kolimator)
• 3 tarcze (1 próbna + 2 oceniane), wg wzoru zatwierdzonego w ZKS Warszawa,
• nabój .22lr lub .22short,
• 5 strzałów próbnych;
• po 5 strzały do każdej z tarcz ocenianych,
• czas 15 minut.

3.8 Pistolet dowolny - Pdw40
• odległość 50 m,
• sprzęt i wyposażenie zgodne z ISSF,
• przebieg konkurencji zgodne z wymogami technicznymi PZSS/ISSF

3.9 Pistolet sportowy – Psp30,
• odległość 25 m,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2,
• nabój .22lr lub .22short,
• 5 strzałów próbnych, czas 5 min.,
• 3 serie oceniane po 10 strzałów ocenianych, czas jednej serii 10 min.

3.10 Pistolet sportowy 10 z 15 - Psp10z15
• odległość 25 m,
• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2,
• nabój .22lr lub .22short,
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min.,
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika.

3.11 Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 - Pcz10z15
• odległość 25 m,
• dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk,
• tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2,
• nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto)
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min.,
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika,
• przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38)

3.11.1 Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15 - PMcz10z15,
• odległość 25 m,
• broń - pistolet maszynowy z mechanicznymi przyrządami celowniczymi,
• dopuszcza się kolby, chwyty i konwersje do zwykłych pistoletów centralnego zapłonu,
• tarcza TS-2,
• nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto)
• 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min., 
• suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika, 
• przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38) 

3.12 Pistolet pneumatyczny – Ppn40
• odległość 10 m,
• sprzęt i wyposażenie zgodne z ISSF,
• przebieg konkurencji zgodne z wymogami technicznymi ISSF

3.13 Karabin pneumatyczny – Kpn40
• odległość 10 m,
• sprzęt i wyposażenie zgodne z ISSF,
• przebieg konkurencji zgodne z wymogami technicznymi ISSF

4. Zgłoszenia: w dniu zawodów, godzina określona w ogłoszeniu o terminie zawodów.
Koniec sprzedaży metryczek następuje na nie wcześniej niż na 1,5 godziny i nie później niż na 1 godzinę, przed końcem zawodów. ZKS Warszawa może ustalić górne limity ilości sprzedawanych metryczek.
Zawodnik po zakupie metryczki zobowiązany jest do bezzwłocznego stawienia się na osi. Sędzia może ustalać kolejność strzelania zgodnie z kolejnością zgłaszania się na osi. Zawodnik wywołany do startu, który jest nieobecny na osi trafia na koniec kolejki bez gwarancji wzięcia udziału w zawodach tego dnia. Jeśli Sędzia nie ustala kolejności robią to Zawodnicy miedzy sobą, jednak nie daje to Zawodnikom prawa oczekiwania, że zawody zostaną przedłużone.
Zawodnicy mogą powtarzać start, jeśli nie spowoduje to utrudnień w starcie zawodników, którzy jeszcze nie strzelali tego dnia.
Poza kolejnością mogą wystartować wyłącznie sędziowie, którzy tego dania sędziują zawody.

5. Klasyfikacja: indywidualna, roczna, odrębna dla poszczególnych konkurencji strzeleckich.
Na ranking, końcową klasyfikację (po ostatnich zawodach grudniowych) składa się suma punktów z pięciu najlepszych wyników uzyskanych przez zawodnika w ciągu roku. Ostatnie zawody w grudniu kończą całoroczny cykl zawodów. Rozdanie nagród, dyplomów i pucharów odbędzie się w czasie zawodów powszechnych w styczniu następnego roku.
W wypadku konkurencji rozgrywanych mniej niż 10 razy w roku, ranking ustalany jest na podstawie połowy (zaokrąglonej w górę) liczby edycji zawodów w danej konkurencji.

UWAGA DOT. RANKINGÓW W KONKURENCJACH PMcz10 I PMcz10z15!
a) do rankingu rocznego wliczone zostaną wyłącznie zawody z minimum 10 kwalifikowanymi wynikami (startami) w konkurencji,
b) ranking zawodów zostanie przeprowadzony w przypadku, gdy liczba zawodów kwalifikujących się do rankingu (lit. a) wyniesie co najmniej 2/3 ogólnej liczby rozegranych w danej konkurencji zawodów w roku.

6. Nagrody: Sześciu najlepszych strzelców w rankingu każdej konkurencji otrzyma dyplomy. W poszczególnych konkurencjach, za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3, wręczone będą statuetki i upominki.

7. Organizator zawodów:
ZKS Warszawa,
ul. Marymoncka 42, tel. 022 834 41 08.

Zawody prowadzą sędziowie i pracownicy ZKS.

8. Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem

9. Uczestnictwo w zawodach: wszyscy posiadający licencję PZSS, oraz znający przepisy i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.

10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ISSF. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje:
• zakresie klasyfikacji: wyłącznie Kierownikowi Komisji Klasyfikacyjnej;
• w pozostałych sprawach Sędziemu Głównemu Zawodów.

11. Powyższy regulamin obowiązuje na zawodach rozgrywanych od 01.01.2018r.