ZAWODY "Take care of your safety" – level 1 Pistolet


Zawody zaczynają się o godz.15:00 i trwają do godz.19:00 , grupa z listy rezerwowej zostanie poinformowana o godzinie startu.

1. Przepisy bezpieczeństwa
Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy, oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na strzelnicy.
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przeczytania i zrozumienia zasad tego regulaminu, a poprzez przystąpienie do zawodów zobowiązuje się on do ich przestrzegania. Każdy zawodnik w czasie briefingu będzie miał możliwość zadania pytania w celu rozwiania wszelkich wątpliwości co do przebiegu – brak zastrzeżeń potwierdza podpisem na liście startowej przed startem.
2. Broń musi pozostawać w stanie rozładowanym podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej zawodów. Zasada ta obejmuje także atrapy amunicji, amunicję ćwiczebną i ślepą oraz łuski.
3. W strefie bezpieczeństwa (Safety Area) zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie
4. W strefie bezpieczeństwa nie można posługiwać się żadną amunicją. Zakaz ten dotyczy także załadowanych magazynków, atrap amunicji, amunicji ćwiczebnej oraz łusek.
5. Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach.
6. Odkładanie broni: Podczas przebiegu na torze może nastąpić sytuacja wymagająca odłożenia broni ( sytuacja awaryjna np. spadną okulary ochronne itp. ). Broń można odłożyć w sytuacji awaryjnej w bezpieczny sposób – Ocena wykonania tej czynności jest w gestii Sędziego prowadzącego
7. Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
8. Kąty bezpieczeństwa – zgodnie z przepisami strzelnicy . Ocena czy katy zostały zachowane pozostaje w gestii prowadzącego przebieg sędziego.
9. Brak możliwości startu z bronią klubową.
10. Sędzia Główny zawodów w każdej chwili może nie dopuścić lub przerwać strzelanie zawodnika bez podania przyczyny

2. Komendy i procedury na torze
1. Na komendę „Przygotuj się”, zawodnik przygotowuje się do startu zgodnie z opisem toru . Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem broni .
2. Przebieg toru rozpoczyna się po sygnale timer’a i kończy się po ostaniem strzale
3. Komenda „Stop”: Każda osoba będąca na osi w przypadku zaistniałego zagrożenia może wydać komendę „Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
4. Komenda „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia broń” Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi pokazać swoją broń z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni.

3. Punktacja
Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach). Kary nakładane są w następujący sposób:
a. Jedyna przestrzelina– cel niezneutralizowany = 100 sekundy
b. Brak jakiejkolwiek przestrzeliny po ostrzelaniu tarczy, nietrafienie celu, (za brak każdej przestrzeliny) (MISS) = 1000 sekund
c. Nieostrzelanie celu = 1000 sekund za każdy nieostrzelany cel (plus kara za brak przestrzeliny)
d. Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) (NS) = 2000 sekund za każdy cel
Ostrzelanie prawidłowe celu, to trafienie przynajmniej 2 krotne w cel / korpus manekina (od góry szyi do nóg) lub jednokrotne w głowę. Przestrzeliny muszą być pełnowymiarowe.

4. Dyskwalifikacja
1. Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
2. Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
3. Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym na strzelnicy (np. łamią zasadę rozszerzonych kątów bezpieczeństwa).
4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności uznaje się:
• Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi
• Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
• Niedozwolone zmienianie konfiguracji broni w celu uzyskania przewagi.
• Zmienianie ustawień toru.
• Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za posiadanie załadowanej broni w sytuacji innej niż pod bezpośrednim nadzorem RO.
• Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za posługiwanie się strefie bezpieczeństwa amunicją, załadowaną bronią, atrapami amunicji, amunicją ćwiczebną, łuskami lub załadowanymi magazynkami.
• Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za nieprawidłowe odłożenie broni lub nieprawidłowe schowanie broni krótkiej do kabury.
• Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za posiadanie w kaburze broni krótkiej z nabojem w komorze nabojowej podczas przebywania w pozycji leżącej.
• Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za skierowanie wylotu lufy w jakąkolwiek część ciała podczas przebiegu.
• Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. procedur przez sędziego stanowiskowego
• Zabrania się utrwalania przebiegu torów przy użyciu urządzeń elektronicznych lub innych bez otrzymania zgody od organizatora – nie zastosowanie się do zakazu może skutkować dyskwalifikacją

5. Broń
1. Broń krótka pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu
2. Klasa sprzętowa :
wyróżniamy 2 klasy sprzętowe:
TAKTYCZNA – latarka trzymana w dłoni lub przymocowana na stałe do broni
OPEN – możliwość wykorzystania dodatkowego osprzętu np. typu laser.. etc

c) latarka i cały dodatkowy osprzęt może być aktywny (włączony) tylko w momencie oddawania strzału.
d) dodatkowy osprzęt który nie jest przymocowany na stałe do broni może być umieszczony w dowolnym miejscu na sobie.

Zawodnik nie może stratować w dwóch klasach sprzętowych.

6. Kabury i wyposażenie
1. Zawodnik musi posiadać broń krótką wraz z kaburą. Przynajmniej jedną ładownicę na magazynek do broni krótkiej.
2. Kabura do broni krótkiej musi zapewnić jej skryte noszenie. Broń krótka, zapasowe magazynki do niej, mają nie być widoczne w momencie rozpoczęcia przebiegu toru. Widoczność broni krótkiej w tym printing karany będzie procedurą 2000 sekund przy każdym rozpoczęciu toru, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
3. Wszelkie wyposażenie ma być przenoszone w sposób niewidoczny. Jeżeli jakiekolwiek wyposażenie, jak latarki, ładownice itp. Będą widoczne przy rozpoczęciu przebiegu, skutkować będą karą proceduralną w wysokości 2000 sekund.


7. Reshoty i ustawienie toru
1. Reshoty nie są przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami samodzielnie.
2. Ustawienie celów na danym torze może ulec zmianie tak aby zawodnik był wypełni „zaskoczony” sytuacją wynikającą z opisu toru – rozmieszczeniem celów.
3. Zawodnik zapoznaje się tylko z opisem toru/scenariuszem i nie ma możliwości zapoznania się z torem przed startem.

8. Odwołania
1. Decyzje podejmowane przez sędziego prowadzącego/głównego są decyzją ostateczną. Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikację.
2. Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony. Sędzia główny podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję.
3. Tematy sporne nie zawarte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny . Nie podlegają one oprotestowaniu.

9. Pokonywanie torów
1) Zawodnicy są dzieleni na 5 osobowe zespoły .
2) Przed startem zawodnik zapozna się ze scenariuszem zadania – brak możliwości zapoznania się z torem. Każdego zawodnika obowiązuje dyskrecja tak aby inni też mogli być zaskoczeni zastaną sytuacją na torach.
3) Każdy zawodnik może otrzymać karę proceduralną w wysokości 500 sekund (wielokrotnie podczas przebiegu) w wypadku kiedy jego zachowanie/pokonanie toru powodowało by niepotrzebne wystawianie się na „zagrożenie” (obowiązuje zachowanie taktyczne): brak zaskoczenia przeciwnika, brak wykorzystania zasłon i przesłon, brak załadowania broni i próba ostrzelania przeciwnika itp. Latarka i cały dodatkowy osprzęt może być aktywny (włączony) tylko w momencie oddawania strzału – bez względu na warunki i widoczność celu. Decyzja podejmowana jest przez sędziego stanowiskowego jest ostateczna. W innym przypadku decyzję podejmuje sędzia główny po wysłuchaniu stron.

10. Kolejność startowa
Organizator układa listy startowe, nie podlega to oprotestowaniu.

11. Opłaty
Od daty ogłoszenia zawodów do 05.11.2017r koszt startowego wynosi 150,00 pln.
Od daty 06.11.2017r do dnia 22.XI.2017r koszt startowego wynosi 200,00 pln.
W dniu zawodów 23,24,25.XI.2017r koszt startowego wynosi 300,00 pln – z listy rezerwowej (start w Niedzielę) .
Zwrot kosztów może nastąpić tylko w przypadku gdy zawodnik nie wystartuje w zawodach z winy organizatora. Pozostałe przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.

12. Zagadnienia nie ujęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów indywidualnie.