REGULAMIN

otwartych zawodów w strzelaniu z broni czarnoprochowej

 

1. Cel zawodów: popularyzacja sportu strzeleckiego, popularyzacja strzelectwa z replik broni ładowanej odprzodowo, wyłonienie najlepszych zawodników

2.   Terminy zawodów: według rocznego kalendarza zawodów.

3.   Konkurencje:

 • PISTOLET:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 (20x50) ustawionej w odległości 25 m, w pozycji stojącej
 •  REWOLWER :  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 (20x50) ustawionej w odległości 25 m, w pozycji stojącej
 •  KARABIN:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 (20x50) ustawionej w odległości 50 m, w pozycji stojącej

W każdej konkurencji oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin spośród 13 możliwych. Dopuszcza się połączenie konkurencji PISTOLET i REWOLWER.

4. Uczestnictwo: posiadacze broni czarnoprochowej spełniający wymogi niniejszego regulaminu i regulaminu strzelnicy. Startujący zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad "Szczególnych Przepisów Bezpieczeństwa".

5.    Klasyfikacja i ranking : odrębna klasyfikacja i ranking w poszczególnych konkurencjach.  Do rankingu branych jest pięć najlepszych wyników z poszczególnych rund.

6.    W ramach rankingu nagrody:  za miejsca I-III puchary i dyplomy, za IV-V dyplomy.

7.    Organizator zawodów:

ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42 tel. 022 834 41 08.

Zawody prowadzą pracownicy i sędziowie ZKS

 

8. Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): według cennika

9. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00,

10. Zawody trwają do godz. 14:00

 

 

REGULAMIN KONKURENCJI (PISTOLET/REWOLWER/KARABIN)

 

1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa.

2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.

3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).

4. Komendy:

a. początek konkurencji: "START"

b. przerwanie ognia: "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE" lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania

c. koniec konkurencji: "STOP"

5. Każdy strzelec ma jedną tarczę, do której oddaje 13 strzałów w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat.

6. Każdy strzał po komendzie "START' zaliczony zostanie do konkurencji.

7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.

8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony do wyniku w zawodach.

9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.

10. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.

11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.

12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.

13. W konkurencji PISTOLET lub REWOLWER w przypadku uzyskania tego samego wyniku (remis) – wygra zawodnik strzelający jednorącz.

14. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny w tej samej odległości od środka celu – liczy się strzały następne w odległości od centrum tarczy.

15. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).

16. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy ISFF lub MLAIC.


 

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 •  widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich;
 •  dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu;
 •  dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
 •  kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki);
 •  podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu;
 •  obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną);
 •  zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, naciągniętym kurkiem lub podsypaną panewką;
 •  obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia;
 •  podczas zawodów zabronione jest próbowanie zapłonu przy pomocy kapiszonów/podsypki lub ładowanie broni przed komendą "START";
 •  zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu;
 •  każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami;
 •  wystrzelenie po komendzie "STOP", "PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania w trakcie trwania konkurencji, powoduje dyskwalifikację zawodnika;
 •  każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia;
 •  broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie;
 •  repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji;
 •  nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;
 •  w przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań;
 •  jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.