REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW
W STRZELANIU Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ
O PUCHAR PREZESA ZWIĄZKOWEGO KLUBU STRZELECKIEGO

1. Cel zawodów:
• popularyzacja sportu strzeleckiego
• popularyzacja strzelectwa z broni historycznej czarnoprochowej odprzodowej i jej replik
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych
• wyłonienie najlepszych zawodników

2. Terminy zawodów:
• według rocznego kalendarza zawodów klubowych ZKS Warszawa
• Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00. (I–IV Edycja), godz. 9:00. (V Edycja + Finał) Zawody trwają do godz. 14.15. 

3. Organizator zawodów:
• ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, tel. 22 834 41 08.
• Zawody prowadzą pracownicy i sędziowie ZKS.
• Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): według cennika.

4. Konkurencje:
- broń krótka:

• Kuchenreuter (MLAIC nr 6), pistolet kapiszonowy 25 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.
– broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany,
– przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
– amunicja: okrągła kula,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

• Mariette (MLAIC nr 12), rewolwer 25m – konkurencja rozgrywana tylko replikami.
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

• Cominazzo (MLAIC nr 5), pistolet skałkowy gładkolufowy 25 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.
– broń – dowolny pistolet jednostrzałowy gładkolufowy skałkowy, o minimalnym kalibrze 11 mm
– przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,
– tarcza ISSF 20/50, – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

• Pistolet/Rewolwer dowolny (non MLAIC), pistolet, rewolwer kapiszonowy 25 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.
– broń – rewolwer kapiszonowy, pistolet kapiszonowy, skałkowy lub lontowy z lufą gwintowaną lub gładką, replika lub konstrukcja współczesna.
– amunicja: okrągłe kule lub stożkowymi pociskami.
– przyrządy celownicze dowolne,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, dozwolone strzelanie z jednej ręki lub oburącz, odległość 25 metrów.

• Donald Malson (MLAIC nr 23), rewolwer 50m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, repliki lub oryginały
- przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
- tarcza ISSF 20/50, - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

• Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC), pistolet kapiszonowy 50 m. Polska konkurencja narodowa, konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach
– broń - dowolny jednostrzałowy pistolet,
– przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
– amunicja : okrągła kula,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

5. Konkurencje
broń długa:

• Vetterli (MLAIC nr 15), karabin kapiszonowy 50 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach,
– broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

• Pennsylvania (MLAIC nr 36), karabin skałkowy 50 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.
– broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– amunicja : okrągła kula ,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc.

• Miquelet (MLAIC nr 1), skałkowy karabin wojskowy 50 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.
– broń - wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny,
– tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

6. W każdej konkurencji oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin spośród 13 możliwych.

7. Uczestnictwo:
posiadacze broni czarnoprochowej spełniający wymogi niniejszego regulaminu i regulaminu strzelnicy.
Startujący zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad "Szczególnych Przepisów Bezpieczeństwa".

8. Klasyfikacja i ranking Pucharu:
odrębna klasyfikacja i ranking w poszczególnych konkurencjach. Do rankingu brane są trzy najlepsze wyniki z poszczególnych rund.

FINAŁ PUCHARU PREZESA
ZKS Po V edycji Pucharu ZKS rozgrywany jest finał. Do finału Pucharu kwalifikuje się minimum 4 a maksimum 5 zawodników z najlepszymi wynikami z trzech edycji w każdej konkurencji.
W przypadku równej liczby zdobytych punktów, rozgrywana jest dogrywka pomiędzy zawodnikami o wejście do finału.

W finale zawodnicy po komendzie „Start” mają 75 sekund na oddanie strzału. Po każdym strzale finałowym, zawodnik z najgorszym wynikiem odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku identycznego rezultatu, następuje dogrywka aż do rozstrzygnięcia.

W finale Pucharu ZKS w konkurencjach Kuchenreuter, Mariette, Cominazzo, Donald Malson oraz Pulaski obowiązuje sportowa pozycja strzelecka (strzelanie z jednej ręki).
W finale Pucharu ZKS w konkurencji Pistolet/Rewolwer Dowolny dopuszczone jest strzelanie z jednej ręki lub oburącz. W przypadku identycznego rezultatu nie przewiduje się preferencji dla strzelającego z jednej ręki, następuje dogrywka aż do rozstrzygnięcia.

Warunkiem przeprowadzenia finału w każdej z konkurencji jest uczestnictwo co najmniej czterech zawodników startujących w minimum trzech edycjach Pucharu Prezesa ZKS.
Dla finalistów w poszczególnych konkurencjach przewidziane są nagrody: za miejsca I-III puchary i dyplomy, za IV-V dyplomy.

REGULAMIN KONKURENCJI CZARNOPROCHOWYCH
1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa.
2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.
3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
4. Komendy:
a. początek konkurencji: „START”
b. przerwanie ognia: „STOP”
c. koniec konkurencji: „STOP”
5. Każdy strzelec ma jedną tarczę, do której oddaje 13 strzałów w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat.
6. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.
8. "Biały strzał" - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
9. W trakcie trwania konkurencji dozwolone jest czyszczenie broni.
10. Dozwolone jest używanie lejka.
11. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony do wyniku w zawodach.
12. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
13. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.
14. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
15. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
16. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny w tej samej odległości od środka celu – liczy się strzały następne w odległości od centrum tarczy.
17. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
16. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy ISFF lub MLAIC.  

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
• widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich;
• dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu;
• dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
• kapiszony – dozwolone są kapiszonowniki;
• podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu;
• obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną);
• zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, naciągniętym kurkiem lub podsypaną panewką;
• obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia;
• podczas zawodów zabronione jest próbowanie zapłonu przy pomocy kapiszonów/podsypki lub ładowanie broni przed komendą "START";
• zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu;
• każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie "STOP": zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami;
• wystrzelenie po komendzie „STOP” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania w trakcie trwania konkurencji, powoduje dyskwalifikację zawodnika;
• każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia;
• broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie;
• repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji;
• nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;
• w przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań;
• jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.