REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
oraz innych świadczeń przez Członków Zwyczajnych
Z K S Warszawa

Członkowie ZKS Warszawa, zgodnie z obowiązującym Statutem Klubu, są zobowiązani do opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 1.

Członkowie ZKS Warszawa zobowiązani są do opłacania podstawowej składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu.

§ 2.

Wszyscy Członkowie Zwyczajni Klubu zobowiązani są do opłacania składek wynikających z członkostwa Klubu w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i Warszawskim Okręgowym Związku Strzelectwa Sportowego oraz podstawowej składki ubezpieczeniowej.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

§ 3.

Wysokość opłacania składek członkowskich.

1. Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd – wszyscy Członkowie Zwyczajni Klubu.
2. ½ składki podstawowej – osoby w wieku powyżej 65 lat.
3. ¼ składki podstawowej – zawodnicy sekcji wyczynowej i osoby małoletnie.

§ 4.

1.Do 50 % obniżki składki członkowskiej uprawnieni są:

1.1. osoby, które w roku poprzedzającym okres składkowy uczestniczyły w 12 treningach z broni palnej lub 6 zawodach organizowanych przez Klub, przy czym 2 treningi są równoważne jednemu startowi (niezależnie od ilości konkurencji) i odwrotnie.
1.2. członkowie władz wybieralnych Klubu.

2. Obniżenie składki członkowskiej:

2.1. nie dotyczy zawodników wyczynowych i osób małoletnich
2.2. nie podlega kumulacji

§ 5.

Dla osób w wieku powyżej 65 lat i o stażu w Klubie dłuższym niż 20 lat opłata członkowska wynosi 10% składki podstawowej.

§ 6.

Zwolnienia dotyczą tylko składek klubowych – nie dotyczą składek na rzecz PZSS oraz stawki ubezpieczenia.

OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWKICH

§ 7.

Członkowie Klubu zobowiązani są opłacić składki członkowskie do końca stycznia roku, którego dotyczą.

§ 8.

Klubowa składka członkowska może być opłacona ratalnie. Płatność następuje w dwóch równych ratach, przy czym pierwsza powinna być opłacona w terminie do końca stycznia, a druga nie póżniej niż do końca lipca danego roku. Opłata ratalna dotyczy wyłącznie składki członkowskiej i nie obejmuje składki ubezpieczenia oraz opłaty na rzecz PZSS.

§ 9.

Niedotrzymanie terminów płatności powoduje skreślenie z listy członków Klubu. Wznowienie członkowstwa wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących.W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo odstąpić od przewidzianej procedury.

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ OSOBY WSTĘPUJĄCE DO KLUBU

§ 10.

Nowo przyjmowani do Klubu członkowie opłacają:

1. Wpisowe w wysokości uchwalonej przez Zarząd.
2. Podstawową składkę członkowską.

§ 11.

Wysokość pierwszej wpłaconej składki członkowskiej zależy od terminu wstąpienia do Klubu:

1. 100 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w I kwartale danego roku
2. 75 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w II kwartale danego roku
3. 50 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w III kwartale danego roku
4. 25 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w IV kwartale danego roku

§ 12.

Nowo przyjęci do Klubu członkowie przechodzą podstawowe szkolenie w zakresie posługiwania się bronią, wymogów bezpieczeństwa na strzelnicy oraz odbywają obowiązkowe strzelenia pod nadzorem instruktorów. Zakres szkolenia i odpłatność ustala Zarząd Klubu.

§ 13.

Niniejszy regulamin uchwalony został na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 2 września 2012r. i obowiązuje nowo wstępujących członków Klubu od dnia uchwalenia, a pozostałych członków Klubu od 01.01.2013 r.