Związkowy Klub Strzelecki zawsze wspierał, wspiera i będzie w przyszłości wspierał, podejmowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, inicjatywy realnie umożliwiające skuteczną walkę z nielegalnym handlem bronią, a także zapobieganie przestępstwom i aktom terroru z wykorzystaniem broni palnej. ZKS Warszawa zauważa działania Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania nielegalnego handlu bronią, przestępczości z użyciem broni i międzynarodowego terroryzmu.

 

Biorąc pod uwagę, straszne okoliczności wydarzeń z ostatnich dni, i zgadzając się, iż niezbędne jest podjecie skutecznych metod ograniczenia przemocy z wykorzystaniem broni, ZKS Warszawa stwierdza, że przyjęcie Dyrektywy KE nr 91/477/EEC, ograniczającej dostęp strzelcom sportowym do broni samopowtarzalnej jest decyzją, która w żaden sposób nie gwarantuje skutecznego osiągnięcia realnego celu.

Nałożenie na praworządnych obywateli, posiadających legalnie broń sportową i kolekcjonerską, a także na instytucje o charakterze strzeleckim jakimi są kluby strzeleckie i strzelnice sportowe, ograniczeń wynikających z Dyrektywy KE nie przyczynia się do ograniczenia nielegalnego handlu bronią. Podkreślić należy, że żaden z dotychczasowych aktów terroru nie został popełniony przy użyciu broni posiadanej legalnie. Również legalna broń znajdująca się we władaniu osób posiadających odpowiednie zezwolenia nigdy nie była wykorzystana w celach przestępczych.

Strzelcy sportowi, myśliwi i kolekcjonerzy, posiadający własną legalną broń, już teraz należą do grupy osób, które podlegają regularnym kontrolom w zakresie jej używania i prawidłowego przechowywania. W celu uzyskania pozwolenia na broń strzelcy przechodzą szczegółowe szkolenia zarówno z zakresu praktycznego posługiwania się bronią, jak i z aspektów prawnych związanych z faktem posiadania broni, jej nabywania i zbywania, rejestracji i przechowywania. Kwalifikacje te są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, wydawanymi po zdaniu stosownych egzaminów.

Obecnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawne drobiazgowo precyzują sposoby ewidencji i przepływu wszystkich rodzajów broni do których mają dostęp obywatele oraz instytucje strzeleckie. Każda legalna jednostka broni w Polsce na zebrane i zarchiwizowane cechy charakterystyczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację egzemplarza (są numery seryjne i ślady mechanoskopijne), a także prowadzona jest dokładna ewidencja posiadaczy broni wraz z historią zmiany właścicieli.

Dalsze zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania legalnej broni sportowej, myśliwskiej i do celów ochrony, nie prowadzi do ograniczenia grupom przestępczym dostępu do nielegalnej broni, niemal zawsze przemycanej z zagranicy lub konstruowanej w sposób chałupniczy.

Środowisko sportowe zwraca również uwagę, że rywalizacja strzelecka po wdrożeniu Dyrektywy zostanie drastycznie i zupełnie bezzasadnie ograniczona, a być może nawet zlikwidowana. Destrukcyjnym działaniem Dyrektywy KE dotkniętych zostanie ponad 1100 członków ZKS Warszawa, ponad 30 tyś. osób pragnących rekreacyjnie strzelać na naszej tylko strzelnicy, blisko 200 tyś. posiadaczy legalnej broni w Polsce, kilkanaście milionów sportowców i myśliwych w Europie.

Również należy podkreślić, że sporty strzeleckie i myślistwo, realizowane pod nadzorem przepisów prawa i organów państwa, nie jest zagrożeniem bezpieczeństwa, i w szczególności nie może być utożsamiane ze źródłem broni dla organizacji przestępczych.

Reasumując, ZKS Warszawa wyraża negatywną opinię nt przyjętej Dyrektywy KE nr 91/477/EEC, jako nieskutecznej, nie wprowadzającej realnej kontroli nad posiadaniem broni oraz dającej złudne poczucie bezpieczeństwa.

Zarząd ZKS Warszawa